Bưu điện Việt Nam phát động phong trào sáng kiến, sáng tạo năm 2024

Tổng công ty đã ban hành văn bản số 1464/BĐVN-KTCN ngày 8/4/2024 phát động phong trào phát huy sáng kiến, đổi mới, sáng tạo năm 2024, với 6 định hướng.

Phát động chương trình thi đua "Nâng cao chất lượng dịch vụ BCCP năm 2024"

Văn bản số 509/BĐVN-CĐTCTBĐ ngày 02/2/2024

Chương trình thi đua năm 2024

Ngày 02/02/2024

Chỉ thị phát động tổ chức các phong trào thi đua năm 2024

Số 02/CTLT-BĐVN-CĐTCT ngày 10/01/2024