Giới thiệu

Các sản phẩm thiết yếu, đại chúng được cung cấp đầy đủ trên mạng lưới các điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam

Phân phối tại điểm giao dịch