QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

 

Đặc điểm dịch vụ

Hình thức quảng cáo:

-         Biển quảng cáo ngoài trời

-         Biển Lightbox, Frame, màn hình LCD.

Trên phương tiện vận chuyển Bưu chính

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Tại hơn 5.000 điểm Bưu cục, BĐ-VHX của Bưu điện trên toàn quốc