Nội dung đang chờ cập nhật...

Giới thiệu

 Là dịch vụ giới thiệu, chào bán bảo hiểm liên quan đến phương tiện xe máy, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm thông qua mạng lưới bưu cục, điểm cung cấp dịch vụ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.