HỢP TÁC KHAI THÁC CƠ SỞ HẠ TẦNG

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Tất cả các điểm giao dịch trên 63 tỉnh, thành phố

Đặc điểm

Hợp tác kinh doanh với các đối tác khai thác cơ sở hạ tầng sẵn có cho các mục đích:

- Cửa hàng kinh doanh,

- Phòng giao dịch,

- Văn phòng làm việc,

- Công trình phụ trợ cho Viễn thông: phòng máy thiết bị, trạm BT …

Bảng cước dịch vụ

Theo thỏa thuận trên cơ sở đơn giá thị trường.