TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận 1 cửa các cấp theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 27/3/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”. Trong các nội dung đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC có nội dung quy định: Triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ này của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

- Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, quy định: “Căn cứ tình hình thực tế và năng lực của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một hoặc một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định pháp luật về đấu thầu.” và “Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có trách nhiệm bố trí người làm việc tại Bộ phận Một cửa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ khi được giao đảm nhận một hoặc một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.”

Thực hiện QĐ nêu trên, Tổng công ty đang phối hợp với các địa phương triển khai các nội dung bao gồm: (1) Bố trí nhân viên Bưu điện thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thay cho cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa (BPMC); (2) Bố trí BPMC tại trụ sở Bưu điện và đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của BPMC; (3) Luân chuyển hồ sơ, kết quả giữa BPMC các cấp