Giới thiệu

Là các dịch vụ trên cơ sở Bưu điện Việt Nam hợp tác với Ngân hàng 

Gửi tiết kiệm