Triển khai thực hiện địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ngày 23/3/2023, UBND tỉnh Hà Giang ban hành văn bản số 767/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh.

Để thống nhất triển khai hoàn thành mục tiêu mỗi hộ gia đình có một địa chỉ số theo Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời hoàn thành chỉ tiêu về địa chỉ số theo tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bưu điện tỉnh hướng dẫn, tổ chức bàn giao dữ liệu địa chỉ số cho UBND các huyện/thành phố tiếp nhận đối với các địa chỉ số đã có đủ các trường thông tin cần thiết (bàn giao dữ liệu đợt 1) để thực hiện thông báo đến từng chủ thể, thực hiện khai thác, sử dụng. Hoàn thành trước ngày 15/4/2023. Đối với các địa chỉ số chưa có đủ thông tin: Phối hợp với Bưu điện tỉnh bàn giao dữ liệu địa chỉ số cho UBND các huyện/thành phố tiếp nhận và thông báo địa chỉ số đến từng chủ thể (bàn giao dữ liệu đợt 2), đồng thời rà soát, cập nhật thông tin còn thiếu trong quá trình thông báo địa chỉ số dựa trên quy trình và ứng dụng Địa chỉ số, thời gian hoàn thành trong tháng 6.2023.

Bưu điện tỉnh chủ trì việc rà soát, cập nhật bổ sung các trường thông tin cần thiết địa chỉ số, bàn giao dữ liệu địa chỉ số cho UBND các huyện/thành phố. Dữ liệu địa chỉ số được bàn giao có đủ các trường thông tin: Mã địa chỉ số, mã QR của địa chỉ số có chứa thông tin (tối thiểu các thông tin gồm: tọa độ địa chỉ, địa chỉ hành chính như số nhà, tên đường hoặc thông tin chủ địa chỉ số). Phân công lãnh đạo phụ trách và đầu mối kỹ thuật việc triển khai địa chỉ số của từng huyện, thành phố. Cử cán bộ tham gia tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng đảm bảo thành thạo việc cài đặt, sử dụng ứng dụng địa chỉ số trên điện thoại thông minh và trên website để thực hiện thông báo địa chỉ số đến từng chủ thể. Thực hiện rà soát, cập nhật thông tin đối với các địa chỉ số chưa có đủ thông tin dựa trên quy trình và ứng dụng địa chỉ số. Phối hợp với UBND huyện Bắc Quang xây dựng triển khai thí điểm địa chỉ số tại xã Đồng Yên đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023 chủ động cân đối, bố trí nguồn lực triển khai địa chỉ số, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về địa chỉ số theo quy định.

Theo Báo Hà Giang

CSKH Bưu điện Hà Nội
CSKH Bưu điện HCM
CSKH Bưu điện Hải Phòng
CSKH Bưu điện Nghệ An
CSKH Bưu điện Đồng Nai
CSKH Bưu điện Bình Dương
x