Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ BCCI năm 2021

Năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cung ứng trong thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 11/2021. Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả kiểm tra như sau:

1. Kết quả kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2015/BTTTT: 15/15 tiêu chí phù hợp với quy định của Quy chuẩn.

2. Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định tại Thông tư 14/2018/TTBTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính: niêm yết đầy đủ Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính công ích; Công khai thông tin về công bố hợp quy và thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài ra, kết quả kiểm tra cho thấy, tại một số tỉnh còn tình trạng báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân, báo Đảng bộ địa phương chưa được phát trong ngày. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khẩn trương có các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.