Bắc Ninh: Tiếp tục đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện

Ngày 23/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đã ký văn bản số 1496/UBND-KSTT yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bac Ninh Dv Hcc 1

Bưu điện tỉnh Bắc Ninh thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trung tâm Hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh rà soát nhu cầu đào tạo và xây dựng kế hoạch tập huấn cho nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích về quy định, quy trình nghiệp vụ của các TTHC thuộc danh mục được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/5/2023.

Các Sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục các TTHC không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp để thực hiện TTHC, triển khai thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Báo cáo đề xuất danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 31/5/2023 để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Xuân Học