Phấn đấu đến năm 2025, Long An phát triển Bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của tỉnh

Trong công tác thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, để phát triển hạ tầng bưu chính, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 654 ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Long An Buu Chinh

Phấn đấu đến năm 2025, Long An phát triển Bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của tỉnh

Theo đó, Long An phấn đấu đến năm 2025 phát triển Bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số; mở rộng mạng lưới, phát triển hạ tầng của doanh nghiệp nhằm từng bước phát triển các điểm phục vụ bưu chính; 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ và có kết nối Internet; triển khai thực hiện các chỉ tiêu về địa chỉ số trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thanh Thủy – Bảo Phúc/TH Long An

CSKH Bưu điện Hà Nội
CSKH Bưu điện HCM
CSKH Bưu điện Hải Phòng
CSKH Bưu điện Nghệ An
CSKH Bưu điện Đồng Nai
CSKH Bưu điện Bình Dương
x