Kinh tế Nhà nước giữ vị trí trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 13/4, Trung ương phối hợp Bộ Biên tập Tạp chí Cộng Sản, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đồng tổ chức hội thảo: “Vai trò của kinh tế Nhà nước trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu, rộng”. Bưu điện Việt Nam là một trong những Tổng công ty Nhà nước đóng vai trò quan trọng của nền kinh tế của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực bưu chính.

2

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đã được khẳng định qua nhiều kỳ Đại hội của Đảng và tiếp tục được khẳng định tại Đại hội XIII.

Ông Nguyễn Long Hải đã chỉ rõ 5 lý do kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp điều kiện của nước ta và là tiêu chí quan trọng bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ nhất, vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước thể hiện rõ bản chất, đặc trưng của nền kinh tế thị trường kinh tế Nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa hoàn toàn khác với kinh tế thị trường ở các nước tư bản chủ nghĩa, được xây dựng trên cơ sở sở hữu tư bản độc quyền. Vai trò kinh tế Nhà nước xuất phát từ lợi ích của đất nước và nhân dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, kinh tế Nhà nước có vai trò đầu tàu, hướng dẫn và dẫn dắt các hình thức sở hữu khác trong việc phát triển các lĩnh vực đặc biệt.

Thứ ba, kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo sẽ bảo đảm phát triển năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Thứ tư, đối với an ninh quốc gia, kinh tế Nhà nước thể hiện vai trò ở việc nắm giữ các ngành quan trọng liên quan an ninh quốc phòng và tham gia chiếm giữ một số vị trí thiết yếu, quan trọng để chủ động định hướng xã hội, làm đối trọng trong phát triển hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ năm, về mặt xã hội, kinh tế Nhà nước có vai trò quan trọng trong gánh vác chức năng và vai trò xã hội. Kinh tế nhà nước phải đảm nhận những ngành ở những địa bàn khó khăn có ý nghĩa chính trị - xã hội, bảo đảm sự cân bằng về đầu tư phát triển theo vùng miền, thực hiện chính sách an sinh xã hội, các chương trình xóa đói giảm nghèo...

Kinh Te Nha Nuoc 1

Vietnam Post từng bước khẳng định vị thế số 1 trong ngành dịch vụ vận tải, logistics và giao hàng chặng cuối

Là doanh nghiệp Nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý mạng lưới và thực hiện các dịch vụ bưu chính công ích tại Việt Nam, Bưu điện Việt Nam hiện là doanh nghiệp bưu chính có điểm phục vụ lớn nhất nước với 13.000 điểm trải rộng tới tận cấp phường, xã, thôn bản, biên giới, hải đảo.

Với thế mạnh về mạng lưới, phương tiện vận chuyển chuyên dụng mà không một doanh nghiệp nào có được cùng với hệ thống hạ tầng công nghệ, logistic hiện đại bậc nhất và chiến lược chuyển đổi số sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, Vietnam Post đang dần hình thành hệ sinh thái khép kín trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát từng bước khẳng định vị thế số 1 trong ngành dịch vụ vận tải, logistics và giao hàng chặng cuối.


CSKH Bưu điện Hà Nội
CSKH Bưu điện HCM
CSKH Bưu điện Hải Phòng
CSKH Bưu điện Nghệ An
CSKH Bưu điện Đồng Nai
CSKH Bưu điện Bình Dương
x